НУФИ Широка лъка НУФИ Широка лъка
Тамбура

Обучението по тази специалност има над 40 годишна образователна традиция, като непрекъснато се обновява и развива.

Учениците изучават осем струнната тамбура, която е най – разпространена в България и намира приложение в оркестрите за народна музика. Учебната програма за специалността дава възможност на учениците да се запознаят с различните регионални изпълнителски стилове и майсторството на известни изпълнители. Учениците, изучаващи специалност „Tамбура“ участват в тамбурашкия оркестър на училището, в групите за автентичен фолклор, камерните инструментални групи и оркестри.

Завършилите тази специалност се реализират успешно, като оркестранти във фолклорните ансамбли и педагози в детските музикални школи и центрове за работа с деца.

НУФИ „Широка лъка“ са завършили известните изпълнители на тамбура: проф., д–р Костадин Бураджиев – композитор, диригент и педагог, гл.ас д-р Валери Димчев – композитор и педагог, Петьо Кръстев – композитор и диригент, Илия Ганев – концертмайстор на ДАНПТ „Пирин“ , Петър Миланов – оркестрант в ДФА „Филип Кутев“, Ангел Димитров – солист, автор и аранжор в Оркестъра за народна музика на БНР и др.

Учениците изучават тази специалност 5 години (от 8 до 12 клас) и в края на обучението си получават:

 • Диплом за средно образование
 • Свидетелство за професионална квалификация – III степен
 • Професия „Музикант – инструменталист“

ПРИЕМ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА


Редовно обучение VIII клас

Изпит

 • по една пиеса в размер 2/4, 5/8, 7/8, 9/8 (едната по възможност „Дидината” из сб. „Пиеси за тамбура със съпровод на пиано” – Т. Прашанов);
 • една народна песен, която се свири и пее от кандидата от различни тонове;
 • свирене на мажорни и минорни акорди;
 • възпроизвеждане чрез инструмента на музикална фраза, зададена от комисията;
 • разпознаване на различни размери;
 • изпит по солфеж (виж по-долу).

Общ изпит по солфеж

 • транспониране на заучена народна песен от зададен тон;
 • отгатване на мажорни и минорни тризвучия;
 • подражателно възпроизвеждане на хармонични интервали и акорди;
 • възпроизвеждане на музикални фрази в различни размери и отгатване на размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8, 11/16;
 • отгатване на тонове в до мажор и ла минор;
 • солфежиране от пръв поглед на един музикален откъс в равноделен размер в тоналност до 1 знак и един откъс в неравноделен размер в до мажор и ла минор, определени чрез жребий.

Приравнителни изпити след завършен VIII клас

Практически изпит по специалността „Тамбура“

 • „Радомирска ръченица“ с бурдон и шест пиеси по избор

Солфеж – писмен и устен изпит

Писмен изпит:

 • едногласна диктовка в 2/4, 3/4 или 4/4 размер;
 • диктовка в неравноделен размер – 5/8, 7/8 или 9/8 в еднозначни тоналности.

Устен изпит:

 • солфежиране от пръв поглед в еднозначни тоналности;
 • подражателно възпроизвеждане на мелодии в мажорен и минорен лад и в старинни ладове, с разнообразен метроритьм;
 • познаване на различни размери (5/8, 7/8, 8/8, 9/8, 11/8);
 • подражателно възпроизвеждане на отделни гласове в хармоничен двуглас;
 • отгатване на тонове в до мажор и ла минор;
 • подражателно възпроизвеждане и построяване на интервали м.2, г.2, м.З, г.З – мелодични и хармонични.

Елементарна теория на музиката – устен изпит

Теми за изпита:

 • Звук. Тон. Шум. Свойства на тона. Обертонове.
 • Музикална система. Звукоред. Октавови групи. Основни и производни степени. Буквени и слогови наименования на тоновете. Хроматични знаци. Линейно-нотна система. Петолиние, ноти. Нотна стойност и тонова трайност. Записване на тоновите височини и трайности. Знаци за удължаване на нотните стойности.
 • Нотни ключове. Практическо овладяване на виолинов и басов ключ.
 • Видове диатонични и хроматични полутонове и цели тонове. Енхармонизъм. Музикален строй. Натурален и темпериран строй. Диатоника и хроматика.
 • Прости интервали – мелодични и хармонични. Обръщение на диатоничните прости интервали.
 • Лад. Тоналност. Гама. Степени на лада. Разновидности на мажора и минора. Тоналности до седем знака. Паралелни тоналности.
 • Ритъм. Метрум. Размер. Такт. Видове метруми и размери.
 • Синкоп. Видове синкопи.
 • Основно и особено делене на нотните стойности.
 • Съзвучие. Акорд. Тризвучие. Видове тризвучия. Обръщения на тризвучията – мажорни и минорни.