НУФИ Широка лъка НУФИ Широка лъка

Приемни и приравнителни изпити за 2020/2021 учебна година

Срокът за подаване на документи за кандидатстване и провеждане на консултации се удължава до 05 юли 2020 г.

График за провеждане на изпитите:

Изпитите ще се проведат от 06.07.2020 до 08.07.2020 г.

 Дата06 юли /понеделник/06 юли /понеделник/07 юли /вторник/07 юли /вторник/08 юли /сряда/
СпециалностСпециален предметСолфежСпециален предметСолфеж
КАВАЛ11.00ч.11.30ч.
ГАЙДА11.30ч.12.00ч.
ТАМБУРА 12.30ч13.00ч.
ГЪДУЛКА13.00ч.13.30ч.
НАРОДНО ПЕЕНЕ11.00ч.11.30ч.
БЪЛГАРСКИ ТАНЦИІ-етап: 11.00ч.
ІІ-етап: 12.00ч.

График за приравнителни изпити след VIII, ІX и X клас за учебната 2020/2021 година:

 • Специален  предмет  Народни инструменти, Народно пеене и Български  танци   –  в ден и час по график, обявен за съответните специалности;
 • Солфеж – на 06.07.2020 г., писмен от 13.00 часа и устен от 14.00 часа; за ІX, X  и XІ клас нар. пеене и нар. инструменти
 • Елементарна  теория на музиката  – на 07.07.2020 г. от 14.00 часа; за ІX, X  и XІ клас нар. пеене и нар. инструменти.
 • Задължително  пиано – 08.07.2020 г. –  10,00 часа; за X  и XІ клас народно пеене и народни инструменти.
 • История  на  музиката– 07.07.2020 г. – 10,00 часа; за ІX, X  и XІ клас народно пеене и народни инструменти.

Приемни изпити

Изпити за редовно обучение VIII клас

Музикант-инструменталист, специалност – Кавал

 • една безмензурна мелодия;
 • по една пиеса в размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8;
 • една народна песен, която да се пее и свири от различни тонове;
 • възпроизвеждане чрез инструмента на музикална фраза, зададена от комисията;
 • разпознаване на различни размери;
 • изпит по солфеж (виж по-долу).

Музикант-инструменталист, специалност – Гайда

 • една безмензурна мелодия;
 • по една пиеса в размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8;
 • една народна песен, която да се пее и свири от различни тонове;
 • възпроизвеждане чрез инструмента на музикална фраза, зададена от комисията;
 • разпознаване на различни размери;
 • изпит по солфеж (виж по-долу).

Музикант-инструменталист, специалност – Гъдулка

 • една безмензурна мелодия;
 • по една пиеса в размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8;
 • една народна песен, която да се пее и свири от различни тонове;
 • възпроизвеждане чрез инструмента на музикална фраза, зададена от комисията;
 • разпознаване на различни размери;
 • изпит по солфеж (виж по-долу).

Музикант-инструменталист, специалност – Тамбура

 • по една пиеса в размер 2/4, 5/8, 7/8, 9/8 (едната по възможност „Дидината” из сб. „Пиеси за тамбура със съпровод на пиано” – Т. Прашанов);
 • една народна песен, която се свири и пее от кандидата от различни тонове;
 • свирене на мажорни и минорни акорди;
 • възпроизвеждане чрез инструмента на музикална фраза, зададена от комисията;
 • разпознаване на различни размери;
 • изпит по солфеж (виж по-долу).

Музикант-вокалист, специалност – Народно пеене

 • разпяване с подготвена от кандидата бърза песен;
 • възпроизвеждане чрез изпяване на музикална фраза, зададена от комисията;
 • изпяване на три хороводни и една безмензурна песен с рецитация;
 • изпит по солфеж (виж по-долу).

Забележка: Кандидатите трябва да предоставят на изпитната комисия текстовете на песните, които ще изпълнят, напечатани четливо на компютър на лист А4.

Танцьор, специалност – Български танци

І-ви етап

 • проверка на общите физически данни, съобразно специфичните изисквания на танцовото изкуство (фигура, пропорции, тегло, шаг, падьом, отвореност на краката, отскок);

ІІ-ри етап

 • изпълнение на основни характерни танцови движения от различните етнографски области или кратки комбинации по избор на кандидата;
 • проверка на музикалността и ритмичността чрез отмерване на тактове в различни размери 2/4,5/8, 7/8, 8/8,9/8,11/16,12/16,13/16,15/16;
 • проверка на възприемчивостта чрез непосредствено възпроизвеждане на показани танцови движения и комбинации до 8 такта;
 • демонстриране на популярни български хора – „Дунавско хоро”, „Еленино хоро”, „Самоковско хоро” , „Пайдушко хоро”, „Дайчово хоро”, „Ганкино хоро”, „Арап”, както и надиграване на ръченица.

Забележка: Всички приемни и приравнителни изпити за  професия танцьор, специалност „Български танци“ се провеждат с корепетитор и музикални записи, осигурени от съответното училище. Използване на друг музикален съпровод не се допуска. Кандидатите се явяват с игрално облекло, определено от съответното училище.


Общ устен изпит по солфеж

Изпита по солфеж за специалностите Кавал, Гайда, Гъдулка, Тамбура и Народно пеене включва:

 • транспониране на заучена народна песен от зададен тон;
 • отгатване на мажорни и минорни тризвучия;
 • подражателно възпроизвеждане на хармонични интервали и акорди;
 • възпроизвеждане на музикални фрази в различни размери и отгатване на размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8, 11/16;
 • отгатване на тонове в до мажор и ла минор;
 • солфежиране от пръв поглед на един музикален откъс в равноделен размер в тоналност до 1 знак и един откъс в неравноделен размер в до мажор и ла минор, определени чрез жребий.

Забележка: Кандидатите, които се явяват на приемни изпити за VІІІ клас, задължително изпълняват материала по музикален инструмент и пеене наизуст.


Приравнителни изпити

Ученици, успешно завършили VIII, IX или X клас, полагат изпит/изпити за проверка на способностите по реда на чл.6 от Наредба № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата по учебни предмети и учебни програми за съответния клас, определени от директора на училището.


Прием за специалност Народно пеене след VIII, IX или X завършен клас

Музикант-вокалист, специалност – Народно пеене

 • разпяване с подготвена от кандидата бърза песен;
 • възпроизвеждане чрез изпяване на музикална фраза, зададена от комисията;
 • изпяване на три хороводни и една безмензурна песен с рецитация;
 • изпит по солфеж (виж по-долу).

Забележка: Кандидатите трябва да предоставят на изпитната комисия текстовете на песните, които ще изпълнят, напечатани четливо на компютър на лист А4.

Забележка: Кандидатите по специалност Народно пеене в IX клас кандидатстват с програмата за VIII клас.

Общ изпит по солфеж

 • транспониране на заучена народна песен от зададен тон;
 • отгатване на мажорни и минорни тризвучия;
 • подражателно възпроизвеждане на хармонични интервали и акорди;
 • възпроизвеждане на музикални фрази в различни размери и отгатване на размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8, 11/16;
 • отгатване на тонове в до мажор и ла минор;
 • солфежиране от пръв поглед на един музикален откъс в равноделен размер в тоналност до 1 знак и един откъс в неравноделен размер в до мажор и ла минор, определени чрез жребий.

Приравнителни изпити след VIII, IX или X завършен клас

Практически изпит по специалността

 • Кавал – две безмензурни песни, четири хора в различни размери, ръченица.
 • Гайда – две народни песни с отсвир, две безмензурни песни, четири хора в различни размери, „Пайдушко хоро“. Желателно е кандидатът да използва при свиренето и трите вида гайдуници – ре, сол, ла.
 • Гъдулка – „Дайчово хоро“, четири хора в различни размери, две безмензурни народни песни.
 • Тамбура – „Радомирска ръченица“ с бурдон и шест пиеси по избор.
 • Народни танци – изпит в два етапа.

Солфеж – писмен и устен

Писмен изпит:

 • едногласна диктовка в 2/4, 3/4 или 4/4 размер;
 • диктовка в неравноделен размер – 5/8, 7/8 или 9/8 в еднозначни тоналности.

Устен изпит:

 • солфежиране от пръв поглед в еднозначни тоналности;
 • подражателно възпроизвеждане на мелодии в мажорен и минорен лад и в старинни ладове, с разнообразен метроритьм;
 • познаване на различни размери (5/8, 7/8, 8/8, 9/8, 11/8);
 • подражателно възпроизвеждане на отделни гласове в хармоничен двуглас;
 • отгатване на тонове в до мажор и ла минор;
 • подражателно възпроизвеждане и построяване на интервали м.2, г.2, м.З, г.З – мелодични и хармонични.

Елементарна теория на музиката – устен

Теми за изпита:

 • Звук. Тон. Шум. Свойства на тона. Обертонове.
 • Музикална система. Звукоред. Октавови групи. Основни и производни степени. Буквени и слогови наименования на тоновете. Хроматични знаци. Линейно-нотна система. Петолиние, ноти. Нотна стойност и тонова трайност. Записване на тоновите височини и трайности. Знаци за удължаване на нотните стойности.
 • Нотни ключове. Практическо овладяване на виолинов и басов ключ.
 • Видове диатонични и хроматични полутонове и цели тонове. Енхармонизъм. Музикален строй. Натурален и темпериран строй. Диатоника и хроматика.
 • Прости интервали – мелодични и хармонични. Обръщение на диатоничните прости интервали.
 • Лад. Тоналност. Гама. Степени на лада. Разновидности на мажора и минора. Тоналности до седем знака. Паралелни тоналности.
 • Ритъм. Метрум. Размер. Такт. Видове метруми и размери.
 • Синкоп. Видове синкопи.
 • Основно и особено делене на нотните стойности.
 • Съзвучие. Акорд. Тризвучие. Видове тризвучия. Обръщения на тризвучията – мажорни и минорни.