НУФИ Широка лъка НУФИ Широка лъка
Кавал

Специалността „Кавал“ в НУФИ „Широка лъка“ съществува от създаването на училището през 1971г. Курсът на обучение е 5 годишен и дава възможност на учениците да се запознаят и овладеят различните изпълнителски стилове в България, като наред с това насърчава индивидуалните им качества към лично творчество и изграждане на индивидуален изпълнителски почерк. Още по време на своето обучение учениците получават възможността да бъдат част от камерните инструментални състави, групите за автентичен фолклор и народния оркестър на училището. Това е предпоставка за солидна инструментално- музикална подготовка, която ги прави конкурентноспособни и е условие за успешната им реализация.

Тази успешна реализация започва с активната концертна дейност на НУФИ“Широка лъка .“, както на територията на страната, така и в чужбина. Красноречив пример за успешно реализирали се възпитаници на НУФИ „Широка лъка“ със специалност кавал са: Недялко Недялков, Стоян Пауров, Тодор Глухов и др.

Учениците, завършили специалност „Кавал“, получават:

 • Диплом за средно образование
 • Свидетелство за професионална квалификация – III степен
 • Професия „Музикант-инструменталист“

ПРИЕМ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА


Редовно обучение VIII клас

Изпит

 • една безмензурна мелодия;
 • по една пиеса в размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8;
 • една народна песен, която да се пее и свири от различни тонове;
 • възпроизвеждане чрез инструмента на музикална фраза, зададена от комисията;
 • разпознаване на различни размери;
 • изпит по солфеж (виж по-долу).

Общ изпит по солфеж

 • транспониране на заучена народна песен от зададен тон;
 • отгатване на мажорни и минорни тризвучия;
 • подражателно възпроизвеждане на хармонични интервали и акорди;
 • възпроизвеждане на музикални фрази в различни размери и отгатване на размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8, 11/16;
 • отгатване на тонове в до мажор и ла минор;
 • солфежиране от пръв поглед на един музикален откъс в равноделен размер в тоналност до 1 знак и един откъс в неравноделен размер в до мажор и ла минор, определени чрез жребий.

Приравнителни изпити след завършен VIII клас

Практически изпит по специалността „Кавал“

 • две безмензурни песни;
 • четири хора в различни размери;
 • ръченица.

Солфеж – писмен и устен изпит

Писмен изпит:

 • едногласна диктовка в 2/4, 3/4 или 4/4 размер;
 • диктовка в неравноделен размер – 5/8, 7/8 или 9/8 в еднозначни тоналности.

Устен изпит:

 • солфежиране от пръв поглед в еднозначни тоналности;
 • подражателно възпроизвеждане на мелодии в мажорен и минорен лад и в старинни ладове, с разнообразен метроритьм;
 • познаване на различни размери (5/8, 7/8, 8/8, 9/8, 11/8);
 • подражателно възпроизвеждане на отделни гласове в хармоничен двуглас;
 • отгатване на тонове в до мажор и ла минор;
 • подражателно възпроизвеждане и построяване на интервали м.2, г.2, м.З, г.З – мелодични и хармонични.

Елементарна теория на музиката – устен изпит

Теми за изпита:

 • Звук. Тон. Шум. Свойства на тона. Обертонове.
 • Музикална система. Звукоред. Октавови групи. Основни и производни степени. Буквени и слогови наименования на тоновете. Хроматични знаци. Линейно-нотна система. Петолиние, ноти. Нотна стойност и тонова трайност. Записване на тоновите височини и трайности. Знаци за удължаване на нотните стойности.
 • Нотни ключове. Практическо овладяване на виолинов и басов ключ.
 • Видове диатонични и хроматични полутонове и цели тонове. Енхармонизъм. Музикален строй. Натурален и темпериран строй. Диатоника и хроматика.
 • Прости интервали – мелодични и хармонични. Обръщение на диатоничните прости интервали.
 • Лад. Тоналност. Гама. Степени на лада. Разновидности на мажора и минора. Тоналности до седем знака. Паралелни тоналности.
 • Ритъм. Метрум. Размер. Такт. Видове метруми и размери.
 • Синкоп. Видове синкопи.
 • Основно и особено делене на нотните стойности.
 • Съзвучие. Акорд. Тризвучие. Видове тризвучия. Обръщения на тризвучията – мажорни и минорни.