НУФИ Широка лъка НУФИ Широка лъка

Прием за VIII клас

Прием за редовно обучение VIII клас, дневна форма на обучение по специалностите:

 • Кавал
 • Гайда
 • Гъдулка
 • Тамбура
 • Народно пеене
 • Български танци

Прием за IX, X, XI клас

Приравнителни изпити за IX, X, XI клас, дневна форма на обучение по специалностите:

 • Кавал
 • Гайда
 • Гъдулка
 • Тамбура
 • Народно пеене
 • Български танци

Общи условия за кандидатстване

 • В НУФИ „Широка лъка”, с. Широка лъка, област Смолян могат да кандидатстват лица на общо основание от цялата страна.
 • Подборът на ученици се извършва чрез приемни и приравнителни изпити. Единствен критерий за класиране е успехът на кандидатите. Всеки кандидат има право да се яви на приемни изпити в неограничен брой училища по изкуствата.
 • VІІІ клас за дневна форма на обучение в НУФИ „Широка лъка” се приемат ученици по специалностите: кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене, български танци.
 • Ученици, завършили VІІІ клас на общообразователното училище, могат да се явят на приравнителни изпити за дневна форма на обучение само за незаетите места в училището.
 • Учениците, които кандидатстват, подават до директора на училището следните документи:
  1. заявление по образец за кандидатстване с подредени желания по специалности и/или професии (приложение № 1);
  2. копие на акт за раждане;
  3. за кандидати, постъпващи в VІІІ клас – копие на първата страница на ученическата книжка;
  4. за кандидати постъпващи в ІХ, Х и XI клас – удостоверение за завършен клас в годината на кандидатстването;
  5. копие на медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съответната специалност и/или професия, издадено от личния лекар на ученика;
  6. копие на застрахователна полица „Злополука” за ученици, които полагат изпит по български танци, за дните на изпита.

Забележка: При записване кандидатите представят задължително оригиналите на всички документи за сверяване.

 • Ученици, завършили в годината на кандидатстването основно образование (VІІІ клас) на общообразователното училище, могат да се явят на приравнителни изпити за постъпване в ІХ клас по специалности само на освободени места в училището.
 • За специалност Български танци, кандидатите полагат изпит по Български танци, който се провежда на два етапа и изпити по предмети от ЗИП.
 • Конспекти за изпитите се осигуряват от училището.

Записване

 • Директорът на училището утвърждава списъка на приетите ученици, като броят им се определя съобразно разчета за прием, утвърден от Министерство на културата.
 • Учениците се записват в училището с оригинала на документите в срок от пет работни дни от деня на обявяването на утвърдения списък на приетите ученици в училището. На местата на незаписалите се в срок, се приемат следващите по успех.

Безплатни консултации

Може да се свържете със следните преподаватели за провеждане на консултации:

 • Щильон Неделчев – специалност „Гайда“
  тел: 0889 961 861
 • Дамян Йорданов – специалност „Кавал“
  тел: 0899 580 467
 • Стефка Гайдева – специалност „Тамбура“
  тел: 0878 151 620
 • Ганчо Гавазов – специалност „Гъдулка“
  тел: 0879 858 458
 • Антония Кетенева – специалност „Народно пеене“
  тел: 0878 653 709
 • Мария Урилска – специалност „Народно пеене“
  тел: 0889 903 060
 • Tома Карапаунов – специалност „Български танци“
  тел: 0888 548 711

Телефони за справка и информация

03030 23-33; 03030 23-31; 0878 19 64 17

nufi_shirokalukka@abv.bg