НУФИ Широка лъка НУФИ Широка лъка
Гъдулка

Специалност „Гъдулка“ при Национално училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“ съществува от основаването на училището. В нея се обучават ученици от 8 кл. до 12 кл. Гъдулката е инструмент, който се използва както като солиращ, така и като съпровождащ инструмент. Поради тези му функции употребата му е застъпена във всички инструментални художествени състави- оркестър, инстр. камерни групи, групи за автентичен фолклор, както и еднородният гъдуларски оркестър към училището.

Известни изпълнители, които са завършили тази специалност са: Росен Генков – концертмайстор към ОНМ при БНР; Бисер Соколов; Николай Колев; Георги Андреев – композитор и главен диригент на НФА „Филип Кутев“ гр. София, Цанко Ненков – диригент на оркестъра към АНПТ Пазарджик, както и по- младите Виолета Петкова, Цветомир Петков и др.

Учениците изучават тази специалност 5 години (от 8 до 12 клас) и в края на обучението си получават:

 • Диплом за средно образование
 • Свидетелство за професионална квалификация – III степен
 • Професия „Музикант – инструменталист“

ПРИЕМ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА


Редовно обучение VIII клас

Изпит

 • една безмензурна мелодия;
 • по една пиеса в размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8;
 • една народна песен, която да се пее и свири от различни тонове;
 • възпроизвеждане чрез инструмента на музикална фраза, зададена от комисията;
 • разпознаване на различни размери;
 • изпит по солфеж (виж по-долу).

Общ изпит по солфеж

 • транспониране на заучена народна песен от зададен тон;
 • отгатване на мажорни и минорни тризвучия;
 • подражателно възпроизвеждане на хармонични интервали и акорди;
 • възпроизвеждане на музикални фрази в различни размери и отгатване на размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8, 11/16;
 • отгатване на тонове в до мажор и ла минор;
 • солфежиране от пръв поглед на един музикален откъс в равноделен размер в тоналност до 1 знак и един откъс в неравноделен размер в до мажор и ла минор, определени чрез жребий.

Приравнителни изпити след завършен VIII клас

Практически изпит по специалността „Гъдулка“

 • „Дайчово хоро“;
 • четири хора в различни размери;
 • две безмензурни народни песни.

Солфеж – писмен и устен изпит

Писмен изпит:

 • едногласна диктовка в 2/4, 3/4 или 4/4 размер;
 • диктовка в неравноделен размер – 5/8, 7/8 или 9/8 в еднозначни тоналности.

Устен изпит:

 • солфежиране от пръв поглед в еднозначни тоналности;
 • подражателно възпроизвеждане на мелодии в мажорен и минорен лад и в старинни ладове, с разнообразен метроритьм;
 • познаване на различни размери (5/8, 7/8, 8/8, 9/8, 11/8);
 • подражателно възпроизвеждане на отделни гласове в хармоничен двуглас;
 • отгатване на тонове в до мажор и ла минор;
 • подражателно възпроизвеждане и построяване на интервали м.2, г.2, м.З, г.З – мелодични и хармонични.

Елементарна теория на музиката – устен изпит

Теми за изпита:

 • Звук. Тон. Шум. Свойства на тона. Обертонове.
 • Музикална система. Звукоред. Октавови групи. Основни и производни степени. Буквени и слогови наименования на тоновете. Хроматични знаци. Линейно-нотна система. Петолиние, ноти. Нотна стойност и тонова трайност. Записване на тоновите височини и трайности. Знаци за удължаване на нотните стойности.
 • Нотни ключове. Практическо овладяване на виолинов и басов ключ.
 • Видове диатонични и хроматични полутонове и цели тонове. Енхармонизъм. Музикален строй. Натурален и темпериран строй. Диатоника и хроматика.
 • Прости интервали – мелодични и хармонични. Обръщение на диатоничните прости интервали.
 • Лад. Тоналност. Гама. Степени на лада. Разновидности на мажора и минора. Тоналности до седем знака. Паралелни тоналности.
 • Ритъм. Метрум. Размер. Такт. Видове метруми и размери.
 • Синкоп. Видове синкопи.
 • Основно и особено делене на нотните стойности.
 • Съзвучие. Акорд. Тризвучие. Видове тризвучия. Обръщения на тризвучията – мажорни и минорни.