НУФИ Широка лъка НУФИ Широка лъка
Гайда

Обучението по специалност „Гайда“ в Национално училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“ съществува от откриването на училището през 1971г. В него се изучават двата вида гайди разпространени в България – джура и характерната само за Родопската фолклорна област каба гайда.

Първите учители по каба гайда в училището са известните майстори гайдари Дафо Трендафилов и Михаил Калфов, а по джура гайда Христо Лалев Шопов. В училището съществуват два гайдарски оркестъра. Единият е изграден от изпълнители на джура гайда, в чийто репертоар са включени пиеси от фолклорните области на България, а другият е съставен от изпълнители на каба гайда, които изпълняват мелодии характерни за Родопите. Училището дава възможност на учениците да участват в камерните инструментални групи и оркестри на училището. Завършилите специалност „Гайда“ успешно се реализират, като изпълнители и учители.

Известни изпълнители завършили тази специалност в НУФИ „Широка лъка“ са: Васил Бебелеков, Тодор Тодоров, Веселин Кузмов, Венцислав Андонов, Петър Янев, Петър Карамфилов, Николай Кръчмаров, Костадин Атанасов и др.

Учениците изучават тази специалност 5 години (от 8 до 12 клас) и в края на обучението си получават:

 • Диплом за средно образование
 • Свидетелство за професионална квалификация – III степен
 • Професия „Музикант – инструменталист“

ПРИЕМ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА


Редовно обучение VIII клас

Изпит

 • една безмензурна мелодия;
 • по една пиеса в размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8;
 • една народна песен, която да се пее и свири от различни тонове;
 • възпроизвеждане чрез инструмента на музикална фраза, зададена от комисията;
 • разпознаване на различни размери;
 • изпит по солфеж (виж по-долу).

Общ изпит по солфеж

 • транспониране на заучена народна песен от зададен тон;
 • отгатване на мажорни и минорни тризвучия;
 • подражателно възпроизвеждане на хармонични интервали и акорди;
 • възпроизвеждане на музикални фрази в различни размери и отгатване на размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8, 11/16;
 • отгатване на тонове в до мажор и ла минор;
 • солфежиране от пръв поглед на един музикален откъс в равноделен размер в тоналност до 1 знак и един откъс в неравноделен размер в до мажор и ла минор, определени чрез жребий.

Приравнителни изпити след завършен VIII клас

Практически изпит по специалността „Гайда“

 • две народни песни с отсвир;
 • две безмензурни песни;
 • четири хора в различни размери;
 • „Пайдушко хоро“.

Забележка: Желателно е кандидатът да използва при свиренето и трите вида гайдуници – ре, сол, ла.

Солфеж – писмен и устен изпит

Писмен изпит:

 • едногласна диктовка в 2/4, 3/4 или 4/4 размер;
 • диктовка в неравноделен размер – 5/8, 7/8 или 9/8 в еднозначни тоналности;

Устен изпит:

 • солфежиране от пръв поглед в еднозначни тоналности;
 • подражателно възпроизвеждане на мелодии в мажорен и минорен лад и в старинни ладове, с разнообразен метроритьм;
 • познаване на различни размери (5/8, 7/8, 8/8, 9/8, 11/8);
 • подражателно възпроизвеждане на отделни гласове в хармоничен двуглас;
 • отгатване на тонове в до мажор и ла минор;
 • подражателно възпроизвеждане и построяване на интервали м.2, г.2, м.З, г.З – мелодични и хармонични.

Елементарна теория на музиката – устен изпит

Теми за изпита:

 • Звук. Тон. Шум. Свойства на тона. Обертонове.
 • Музикална система. Звукоред. Октавови групи. Основни и производни степени. Буквени и слогови наименования на тоновете. Хроматични знаци. Линейно-нотна система. Петолиние, ноти. Нотна стойност и тонова трайност. Записване на тоновите височини и трайности. Знаци за удължаване на нотните стойности.
 • Нотни ключове. Практическо овладяване на виолинов и басов ключ.
 • Видове диатонични и хроматични полутонове и цели тонове. Енхармонизъм. Музикален строй. Натурален и темпериран строй. Диатоника и хроматика.
 • Прости интервали – мелодични и хармонични. Обръщение на диатоничните прости интервали.
 • Лад. Тоналност. Гама. Степени на лада. Разновидности на мажора и минора. Тоналности до седем знака. Паралелни тоналности.
 • Ритъм. Метрум. Размер. Такт. Видове метруми и размери.
 • Синкоп. Видове синкопи.
 • Основно и особено делене на нотните стойности.
 • Съзвучие. Акорд. Тризвучие. Видове тризвучия. Обръщения на тризвучията – мажорни и минорни.