НУФИ Широка лъка НУФИ Широка лъка
Вид дейностСрок
За ОСМИ клас:
Професия „Музикант-инструменталист“,
Специалности: Кавал, Гайда, Гъдулка, Тамбура.

Професия „Музикант-вокалист“,
Специалност: Народно пеене.

Професия „Танцьор“,
Специалност: „Български танци“
Държавен план-прием:

1 паралелка

20 ученици
1.Подаване на документи за кандидатстване:
– Заявление за допускане до приемни изпити (по образец);
– Служебна бележка от училището, където се обучава кандидатът, че е в 7 клас 2023г;
– Копие от Медицинско свидетелство със заключение, че обучението по специалността, за която кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние, издадена от личния лекар, което включва допълнителна информация:
а) от фониатър или специалист „Уши, нос, гърло“ за липса или наличие на заболяване, което да не позволява обучение по пеене;
б) за липса или наличие на увреждания на дихателните пътища, белите дробове и сърцето, които да не позволяват обучение по духови инструменти;
От 19 юни до 30 юни 2023г.

08:00 – 17:00 часа
2.Провеждане на изпити за проверка на способностите1 – 2 юли 2023г.
3.Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите – на таблото и на сайта на училищетоНепосредствено след приключване на работата на изпитната комисия
4.Обявяване на списъците с приетите ученици – на сайта на училището.5 юли 2023г.
5.Записване на приетите ученици – документи:
– Заявление за записване (по образец);
– Декларация за лични данни (по образец);
– Формуляр за Книгата за подлежащи ученици (по образец);
– Оригинал на Свидетелство за завършено образование;
– Оригинал на Медицинско свидетелство;
– Акт за раждане на ученика се показва за сверяване на данните на място;
– Лична карта на родител/настойник/попечител, полагащо грижа за кандидата или документ, удостоверяващ придобитото право на настойник или попечител или лице, полагащо грижи за кандидата, се показва за сверяване на място;
Два броя снимки 3/4 см.
10-14 юли 2023г.

08:00 – 12:00 часа

13:00 – 16:00 часа
6.Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места – на таблото на училището.17 юли 2023г.
7.Попълване на незаетите места и записване на учениците.18-19 юли 2023г.
8.Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.до 05.09.2023г.