НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА
“ШИРОКА ЛЪКА”

Информация за приемни и приравнителни изпити
за 2019/2020 учебна година

Приемане на документи и провеждане на консултации:
от 20ти Юни до 28ми Юни 2019 г.

График за провеждане на изпитите:
1 Юли /понеделник/
Специалност Специален предмет  | Солфеж
КАВАЛ 11:30ч.                          12:00ч.
ГАЙДА 12:00ч.                          12:30ч.
ТАМБУРА 12:30ч.                          13:00ч.
ГЪДУЛКА 13:00ч.                          13:30ч.
НАРОДНО ПЕЕНЕ 13:30ч.                          14:00ч.
2 Юли /вторник/
БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ Първи етап - 11:00ч.
Втори етап - 12:00ч.

График за приравнителни изпити за ІX и X клас за учебната 2019/2020 година:

Специален предмет – Народно пеене, Народни инструменти, Български танци - в ден и час по график, обявен за съответните специалности;

Солфеж - на 2ри Юли 2019г., писмен от 10:00 часа и устен от 11:00 часа /за специалностите Народно пеене и Народни инструменти/;

Елементарна теория на музиката - на 3ти Юли 2019г. от 10:00 часа /за специалностите Народно пеене и Народни инструменти/;

История на музиката - на 4ти Юли 2019г. от 10:00 часа /за специалностите Народно пеене и Народни инструменти/;

Задължително пиано - на 5ти Юли 2019г. от 10:00 часа /за X клас Народно пеене и Народни инструменти/;

Допълнителна информация за изпитите:

За редовно обучение VIII клас:

Музикант-инструменталист, специалност - Кавал
 • една безмензурна мелодия;
 • по една пиеса в размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8;
 • една народна песен, която да се пее и свири от различни тонове;
 • възпроизвеждане чрез инструмента на музикална фраза, зададена от комисията;
 • разпознаване на различни размери;
 • изпит по солфеж (виж по-долу).
Музикант-инструменталист, специалност - Гайда
 • една безмензурна мелодия;
 • по една пиеса в размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8;
 • една народна песен, която да се пее и свири от различни тонове;
 • възпроизвеждане чрез инструмента на музикална фраза, зададена от комисията;
 • разпознаване на различни размери;
 • изпит по солфеж (виж по-долу).
Музикант-инструменталист, специалност - Гъдулка
 • една безмензурна мелодия;
 • по една пиеса в размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8;
 • една народна песен, която да се пее и свири от различни тонове;
 • възпроизвеждане чрез инструмента на музикална фраза, зададена от комисията;
 • разпознаване на различни размери;
 • изпит по солфеж (виж по-долу).
Музикант-инструменталист, специалност - Тамбура
 • по една пиеса в размер 2/4, 5/8, 7/8, 9/8;
 • (едната по възможност „Дидината” из
  сб. „Пиеси за тамбура със съпровод на пиано” – Т. Прашанов)
 • една народна песен, която се свири и пее от кандидата от различни тонове;
 • свирене на мажорни и минорни акорди;
 • възпроизвеждане чрез инструмента на музикална фраза, зададена от комисията;
 • разпознаване на различни размери;
 • изпит по солфеж (виж по-долу).
Музикант-вокалист, специалност - Народно пеене
 • разпяване с подготвена от кандидата бърза песен;
 • възпроизвеждане чрез изпяване на музикална фраза, зададена от комисията;
 • изпяване на три хороводни и една безмензурна песен с рецитация;
 • изпит по солфеж (виж по-долу).
 • Забележка: Кандидатите трябва да предоставят на изпитната комисия текстовете на песните, които ще изпълнят, напечатани четливо на компютър на лист А4.
Танцьор, специалност - Български танци

За тази специалност се полагат два изпита за проверка на възможностите по български танци.

  І-ви изпит
 • проверка на общите физически данни, съобразно специфичните изисквания на танцовото изкуство (фигура, пропорции, тегло, шаг, падьом, отвореност на краката, отскок);
  ІІ-ри изпит
 • изпълнение на основни характерни танцови движения или кратки комбинации, по избор на кандидата;
 • проверка на музикалността и ритмичността чрез отмерване на тактове в различни размери;
 • проверка на възприемчивостта чрез непосредствено възпроизвеждане на показани танцови движения и комбинации;
 • демонстриране на популярни български хора – “Дунавско хоро, “Еленино хоро”, “Пайдушко хоро”, “Дайчово хоро”.
Общ изпит по солфеж
  Изпита по солфеж за специалностите
  Кавал, Гайда, Гъдулка, Тамбура и Народно пеене включва
   
 • транспониране на заучена народна песен от зададен тон;
 • отгатване на мажорни и минорни тризвучия;
 • подражателно възпроизвеждане на хармонични интервали и акорди;
 • възпроизвеждане на музикални фрази в различни размери и отгатване на размери 2/4, 5/8, 7/8, 9/8, 11/16;
 • отгатване на тонове в до мажор и ла минор;
 • солфежиране от пръв поглед на един музикален откъс в равноделен размер в тоналност до 1 знак и един откъс в неравноделен размер в до мажор и ла минор, определени чрез жребий.

Прием за IX клас:

Музикант-вокалист, специалност - Народно пеене
 • разпяване с подготвена от кандидата бърза песен;
 • възпроизвеждане чрез изпяване на музикална фраза, зададена от комисията;
 • изпяване на три хороводни и една безмензурна песен с рецитация;
 • изпит по солфеж (виж по-долу).
 • Забележка: Кандидатите трябва да предоставят на изпитната комисия текстовете на песните, които ще изпълнят, напечатани четливо на компютър на лист А4.
 • Забележка: Кандидатите по специалност Народно пеене в IX клас кандидатстват с програмата за VIII клас.

Приравнителни изпити след VIII завършен клас:

Практически изпит по специалността.

Кавал - две безмензурни песни, четири хора в различни размери, ръченица.

Гайда - две народни песни с отсвир, две безмензурни песни, четири хора в различни размери, "Пайдушко хоро". Желателно е кандидатът да използва при свиренето и трите вида гайдуници - ре, сол, ла.

Гъдулка - "Дайчово хоро", четири хора в различни размери, две безмензурни народни песни.

Тамбура - "Радомирска ръченица" с бурдон и шест пиеси по избор.

Народно пеене - три вокализа, три песни по избор и три песни от фолклорната област на кандидата.

Солфеж – писмен и устен.

Писмен изпит - едногласна диктовка в 2/4, 3/4 или 4/4 размер и една диктовка в неравноделен размер - 5/8, 7/8 или 9/8 в еднозначни тоналности;

Устен изпит - солфежиране от пръв поглед в еднозначни тоналности; подражателно възпроизвеждане на мелодии в мажорен и минорен лад и в старинни ладове, с разнообразен метроритьм; познаване на различни размери (5/8, 7/8, 8/8, 9/8, 11/8); подражателно възпроизвеждане на отделни гласове в хармоничен двуглас; отгатване на тонове в до мажор и ла минор; подражателно възпроизвеждане и построяване на интервали м.2, г.2, м.З, г.З - мелодични и хармонични.

Елементарна теория на музиката – устен.
  Теми за изпита по Елементарна теория на музиката
 1. Звук. Тон. Шум. Свойства на тона. Обертонове.
 2. Музикална система. Звукоред. Октавови групи. Основни и производни степени. Буквени и слогови наименования на тоновете. Хроматични знаци. Линейно-нотна система. Петолиние, ноти. Нотна стойност и тонова трайност. Записване на тоновите височини и трайности. Знаци за удължаване на нотните стойности.
 3. Нотни ключове. Практическо овладяване на виолинов и басов ключ.
 4. Видове диатонични и хроматични полутонове и цели тонове. Енхармонизъм. Музикален строй. Натурален и темпериран строй. Диатоника и хроматика.
 5. Прости интервали - мелодични и хармонични. Обръщение на диатоничните прости интервали.
 6. Лад. Тоналност. Гама. Степени на лада. Разновидности на мажора и минора. Тоналности до седем знака. Паралелни тоналности.
 7. Ритъм. Метрум. Размер. Такт. Видове метруми и размери.
 8. Синкоп. Видове синкопи.
 9. Основно и особено делене на нотните стойности.
 10. Съзвучие. Акорд. Тризвучие. Видове тризвучия. Обръщения на тризвучията - мажорни и минорни.

 
 

Национално Училище за Фолклорни Изкуства “Широка лъка” тел: 03030/23 33; 23 31; 22 16; е–mail: nufi_shirokalukka@abv.bg