НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА
„ШИРОКА ЛЪКА”

НОВИ ИЗПИТНИ ДАТИ

за прием на ученици за учебната 2017/2018г.

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ за VIII клас редовно обучение по специалностите: Кавал, Гайда, Гъдулка, Тамбура, Народно пеене и Български танци.

ПРИЕМЕН ИЗПИТ за IX клас редовно обучение по специалността Народно Пеене.

ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ след VIII завършен клас, редовно обучение по специалностите: Кавал, Гайда, Гъдулка, Тамбура и Български танци.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 1. В НУФИ „Широка лъка”, с. Широка лъка, област Смолян могат да кандидатстват лица на общо основание от цялата страна.
 2. Подборът на ученици се извършва чрез приемни и приравнителни изпити. Единствен критерий за класиране е успехът на кандидатите. Всеки кандидат има право да се яви на приемни изпити в неограничен брой училища по изкуствата.
 3. VІІІ клас за редовно обучение в НУФИ „Широка лъка” се приемат ученици по специалностите: кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене, български танци.
 4. Ученици, завършили VІІІ клас на общообразователното училище, могат да се явят на приравнителни изпити за редовно обучение само на освободени места в училището.
 5. Учениците, които кандидатстват подават до директора на училището следните документи:
  - заявление по образец за кандидатстване с подредени желания по специалности и/или професии (приложение № 1);
  - копие на акт за раждане;
  - за кандидати, постъпващи в VІІІ клас - копие на удостоверение за завършен VІІ клас в годината на кандидатстването;
  - за кандидати постъпващи в ІХ клас - копие на свидетелство за завършено основно образование в годината на кандидатстването;
  - копие на медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съответната специалност и/или професия, издадено от личния лекар на ученика;
  - копие на застрахователна полица „Злополука” за ученици, които полагат изпит по български танци, за дните на изпита.
  - При подаване на документите кандидатът представя задължително за сверяване оригинала на документа.
 6. Срокът за подаване на документите е от 25ти Август до 31ви Август 2017 г.

Може да си разпечатате заявление за прием след VII клас от ТУК.

- Ученици, завършили в годината на кандидатстването основно образование (VІІІ клас) на общообразова- телното училище, могат да се явят на приравнителни изпити за постъпване в ІХ клас по специалности само на освободени места в училището.

- За специалност Български танци, кандидатите полагат изпит по Български танци, който се провежда на два етапа и изпити по предмети от ЗИП.
Подробна информация за изпитите - на страница ИЗПИТИ.

- Срокът за подаване на документите е от 25ти Август до 31ви Август 2017 г.

- Забележка: Конспекти за изпитите се осигуряват от училището.

- Училището организира безплатни консултации с кандидатите от различните специалности, от 25ти Август до 31ви Август" 2017 г. (включително Събота и Неделя), от 9:00 до 17:00 ч.

- Настаняване в общежитието на училището (на кандидати и придружители) от 25ти Август до края на провеждането на изпитите.

ЗАПИСВАНЕ

- Директорът на училището утвърждава списъка на приетите ученици, като броят им се определя съобразно разчета за прием, утвърден от Министерство на културата.

- Учениците се записват в училището с оригинала на документите в срок от пет работни дни от деня на обявяването на утвърдения списък на приетите ученици в училището. На местата на незаписалите се в срок, се приемат следващите по успех.

Телефони за справка и информация:

код 03030/ 23 31; 23 33; 22 16;

или е–mail: nufi_shirokalukka@abv.bg


 
 

Национално Училище за Фолклорни Изкуства “Широка лъка” тел: 03030/23 33; 23 31; 22 16; е–mail: nufi_shirokalukka@abv.bg